Online forum

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1277.81 0.0000 0.0000 1278.37 1277.32 18 May
گرم 41.08 0.0000 0.0000 41.10 41.07 18 May
کیلوگرم 41082.51 0.0000 0.0000 41100.52 41066.76 18 May
تولا 479.18 0.0000 0.0000 479.39 479.00 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.39 0.0000 0.0000 14.41 14.39 18 May
گرم 0.46 0.0000 0.0000 0.46 0.46 18 May
کیلوگرم 462.65 0.0000 0.0000 463.29 462.65 18 May
تولا 5.40 0.0000 0.0000 5.40 5.40 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 819.55 0.0000 0.0000 819.85 819.10 18 May
گرم 26.35 0.0000 0.0000 26.36 26.33 18 May
کیلوگرم 26349.12 0.0000 0.0000 26358.77 26334.66 18 May
تولا 307.33 0.0000 0.0000 307.44 307.16 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1307.85 0.0000 0.0000 1308.95 1305.70 18 May
گرم 42.05 0.0000 0.0000 42.08 41.98 18 May
کیلوگرم 42048.32 0.0000 0.0000 42083.69 41979.20 18 May
تولا 490.44 0.0000 0.0000 490.86 489.64 18 May

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1145.05 0.0000 0.0000 1145.55 1144.61 18 May
گرم 36.81 0.0000 0.0000 36.83 36.80 18 May
کیلوگرم 36814.04 0.0000 0.0000 36830.18 36799.92 18 May
تولا 429.39 0.0000 0.0000 429.58 429.23 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.89 0.0000 0.0000 12.91 12.89 18 May
گرم 0.41 0.0000 0.0000 0.42 0.41 18 May
کیلوگرم 414.58 0.0000 0.0000 415.16 414.58 18 May
تولا 4.84 0.0000 0.0000 4.84 4.84 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 734.40 0.0000 0.0000 734.67 734.00 18 May
گرم 23.61 0.0000 0.0000 23.62 23.60 18 May
کیلوگرم 23611.45 0.0000 0.0000 23620.09 23598.49 18 May
تولا 275.40 0.0000 0.0000 275.50 275.25 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1171.96 0.0000 0.0000 1172.95 1170.04 18 May
گرم 37.68 0.0000 0.0000 37.71 37.62 18 May
کیلوگرم 37679.50 0.0000 0.0000 37711.19 37617.56 18 May
تولا 439.49 0.0000 0.0000 439.86 438.76 18 May

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1004.61 0.0000 0.0000 1005.05 1004.23 18 May
گرم 32.30 0.0000 0.0000 32.31 32.29 18 May
کیلوگرم 32299.07 0.0000 0.0000 32313.23 32286.69 18 May
تولا 376.73 0.0000 0.0000 376.90 376.59 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.31 0.0000 0.0000 11.33 11.31 18 May
گرم 0.36 0.0000 0.0000 0.36 0.36 18 May
کیلوگرم 363.73 0.0000 0.0000 364.24 363.73 18 May
تولا 4.24 0.0000 0.0000 4.25 4.24 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 644.33 0.0000 0.0000 644.57 643.98 18 May
گرم 20.72 0.0000 0.0000 20.72 20.70 18 May
کیلوگرم 20715.68 0.0000 0.0000 20723.26 20704.31 18 May
تولا 241.62 0.0000 0.0000 241.71 241.49 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1028.23 0.0000 0.0000 1029.10 1026.54 18 May
گرم 33.06 0.0000 0.0000 33.09 33.00 18 May
کیلوگرم 33058.39 0.0000 0.0000 33086.20 33004.05 18 May
تولا 385.59 0.0000 0.0000 385.91 384.95 18 May

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4693.78 0.0000 0.0000 4695.84 4691.98 18 May
گرم 150.91 0.0000 0.0000 150.97 150.85 18 May
کیلوگرم 150908.40 0.0000 0.0000 150974.54 150850.53 18 May
تولا 1760.17 0.0000 0.0000 1760.94 1759.49 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52.86 0.0000 0.0000 52.93 52.86 18 May
گرم 1.70 0.0000 0.0000 1.70 1.70 18 May
کیلوگرم 1699.45 0.0000 0.0000 1701.81 1699.45 18 May
تولا 19.82 0.0000 0.0000 19.85 19.82 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3010.45 0.0000 0.0000 3011.56 3008.80 18 May
گرم 96.79 0.0000 0.0000 96.82 96.74 18 May
کیلوگرم 96788.24 0.0000 0.0000 96823.67 96735.10 18 May
تولا 1128.92 0.0000 0.0000 1129.33 1128.30 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4804.13 0.0000 0.0000 4808.17 4796.23 18 May
گرم 154.46 0.0000 0.0000 154.59 154.20 18 May
کیلوگرم 154456.10 0.0000 0.0000 154586.01 154202.19 18 May
تولا 1801.55 0.0000 0.0000 1803.06 1798.59 18 May

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1719.93 0.0000 0.0000 1720.69 1719.27 18 May
گرم 55.30 0.0000 0.0000 55.32 55.28 18 May
کیلوگرم 55297.06 0.0000 0.0000 55321.30 55275.86 18 May
تولا 644.98 0.0000 0.0000 645.26 644.73 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.37 0.0000 0.0000 19.40 19.37 18 May
گرم 0.62 0.0000 0.0000 0.62 0.62 18 May
کیلوگرم 622.73 0.0000 0.0000 623.59 622.73 18 May
تولا 7.26 0.0000 0.0000 7.27 7.26 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1103.11 0.0000 0.0000 1103.52 1102.51 18 May
گرم 35.47 0.0000 0.0000 35.48 35.45 18 May
کیلوگرم 35465.92 0.0000 0.0000 35478.90 35446.45 18 May
تولا 413.67 0.0000 0.0000 413.82 413.44 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1760.37 0.0000 0.0000 1761.85 1757.47 18 May
گرم 56.60 0.0000 0.0000 56.64 56.50 18 May
کیلوگرم 56597.04 0.0000 0.0000 56644.64 56504.00 18 May
تولا 660.14 0.0000 0.0000 660.69 659.05 18 May

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8841.30 0.0000 0.0000 8845.17 8837.90 18 May
گرم 284.25 0.0000 0.0000 284.38 284.15 18 May
کیلوگرم 284254.03 0.0000 0.0000 284378.60 284145.03 18 May
تولا 3315.49 0.0000 0.0000 3316.94 3314.22 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 99.57 0.0000 0.0000 99.70 99.57 18 May
گرم 3.20 0.0000 0.0000 3.21 3.20 18 May
کیلوگرم 3201.11 0.0000 0.0000 3205.56 3201.11 18 May
تولا 37.34 0.0000 0.0000 37.39 37.34 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5670.55 0.0000 0.0000 5672.62 5667.43 18 May
گرم 182.31 0.0000 0.0000 182.38 182.21 18 May
کیلوگرم 182312.23 0.0000 0.0000 182378.96 182212.12 18 May
تولا 2126.46 0.0000 0.0000 2127.24 2125.29 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9049.14 0.0000 0.0000 9056.76 9034.27 18 May
گرم 290.94 0.0000 0.0000 291.18 290.46 18 May
کیلوگرم 290936.55 0.0000 0.0000 291181.25 290458.27 18 May
تولا 3393.43 0.0000 0.0000 3396.29 3387.85 18 May

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140674.10 0.0000 0.0000 140735.75 140620.16 18 May
گرم 4522.78 0.0000 0.0000 4524.76 4521.04 18 May
کیلوگرم 4522774.06 0.0000 0.0000 4524756.16 4521039.72 18 May
تولا 52752.83 0.0000 0.0000 52775.95 52732.60 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1584.20 0.0000 0.0000 1586.40 1584.20 18 May
گرم 50.93 0.0000 0.0000 51.00 50.93 18 May
کیلوگرم 50933.02 0.0000 0.0000 51003.81 50933.02 18 May
تولا 594.07 0.0000 0.0000 594.90 594.07 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 90224.26 0.0000 0.0000 90257.29 90174.72 18 May
گرم 2900.78 0.0000 0.0000 2901.84 2899.18 18 May
کیلوگرم 2900775.14 0.0000 0.0000 2901836.98 2899182.37 18 May
تولا 33834.12 0.0000 0.0000 33846.51 33815.54 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 143981.21 0.0000 0.0000 144102.31 143744.51 18 May
گرم 4629.10 0.0000 0.0000 4633.00 4621.49 18 May
کیلوگرم 4629099.83 0.0000 0.0000 4632993.25 4621489.96 18 May
تولا 53992.99 0.0000 0.0000 54038.40 53904.23 18 May

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12323.84 0.0000 0.0000 12329.24 12319.11 18 May
گرم 396.22 0.0000 0.0000 396.39 396.07 18 May
کیلوگرم 396220.31 0.0000 0.0000 396393.96 396068.38 18 May
تولا 4621.44 0.0000 0.0000 4623.47 4619.67 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 138.78 0.0000 0.0000 138.98 138.78 18 May
گرم 4.46 0.0000 0.0000 4.47 4.46 18 May
کیلوگرم 4462.02 0.0000 0.0000 4468.22 4462.02 18 May
تولا 52.04 0.0000 0.0000 52.12 52.04 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7904.15 0.0000 0.0000 7907.04 7899.81 18 May
گرم 254.12 0.0000 0.0000 254.22 253.98 18 May
کیلوگرم 254124.13 0.0000 0.0000 254217.16 253984.60 18 May
تولا 2964.06 0.0000 0.0000 2965.14 2962.43 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12613.56 0.0000 0.0000 12624.17 12592.82 18 May
گرم 405.54 0.0000 0.0000 405.88 404.87 18 May
کیلوگرم 405535.05 0.0000 0.0000 405876.13 404868.38 18 May
تولا 4730.09 0.0000 0.0000 4734.07 4722.31 18 May

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1291.61 0.0000 0.0000 1292.18 1291.12 18 May
گرم 41.53 0.0000 0.0000 41.54 41.51 18 May
کیلوگرم 41526.21 0.0000 0.0000 41544.40 41510.28 18 May
تولا 484.35 0.0000 0.0000 484.57 484.17 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.55 0.0000 0.0000 14.57 14.55 18 May
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 18 May
کیلوگرم 467.65 0.0000 0.0000 468.30 467.65 18 May
تولا 5.45 0.0000 0.0000 5.46 5.45 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 828.40 0.0000 0.0000 828.70 827.95 18 May
گرم 26.63 0.0000 0.0000 26.64 26.62 18 May
کیلوگرم 26633.70 0.0000 0.0000 26643.44 26619.07 18 May
تولا 310.65 0.0000 0.0000 310.76 310.48 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1321.97 0.0000 0.0000 1323.09 1319.80 18 May
گرم 42.50 0.0000 0.0000 42.54 42.43 18 May
کیلوگرم 42502.44 0.0000 0.0000 42538.19 42432.57 18 May
تولا 495.74 0.0000 0.0000 496.16 494.93 18 May

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89901.60 0.0000 0.0000 89941.00 89867.13 18 May
گرم 2890.40 0.0000 0.0000 2891.67 2889.30 18 May
کیلوگرم 2890401.41 0.0000 0.0000 2891668.13 2889293.04 18 May
تولا 33713.12 0.0000 0.0000 33727.90 33700.20 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1012.42 0.0000 0.0000 1013.83 1012.42 18 May
گرم 32.55 0.0000 0.0000 32.60 32.55 18 May
کیلوگرم 32550.13 0.0000 0.0000 32595.37 32550.13 18 May
تولا 379.66 0.0000 0.0000 380.19 379.66 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57660.26 0.0000 0.0000 57681.37 57628.60 18 May
گرم 1853.82 0.0000 0.0000 1854.50 1852.80 18 May
کیلوگرم 1853819.02 0.0000 0.0000 1854497.62 1852801.12 18 May
تولا 21622.61 0.0000 0.0000 21630.53 21610.74 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 92015.09 0.0000 0.0000 92092.49 91863.83 18 May
گرم 2958.35 0.0000 0.0000 2960.84 2953.49 18 May
کیلوگرم 2958351.78 0.0000 0.0000 2960839.98 2953488.49 18 May
تولا 34505.69 0.0000 0.0000 34534.71 34448.96 18 May

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10030.81 0.0000 0.0000 10035.20 10026.96 18 May
گرم 322.50 0.0000 0.0000 322.64 322.37 18 May
کیلوگرم 322497.74 0.0000 0.0000 322639.08 322374.07 18 May
تولا 3761.56 0.0000 0.0000 3763.20 3760.11 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 112.96 0.0000 0.0000 113.12 112.96 18 May
گرم 3.63 0.0000 0.0000 3.64 3.63 18 May
کیلوگرم 3631.79 0.0000 0.0000 3636.84 3631.79 18 May
تولا 42.36 0.0000 0.0000 42.42 42.36 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6433.47 0.0000 0.0000 6435.82 6429.94 18 May
گرم 206.84 0.0000 0.0000 206.92 206.73 18 May
کیلوگرم 206840.63 0.0000 0.0000 206916.34 206727.06 18 May
تولا 2412.55 0.0000 0.0000 2413.44 2411.23 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10266.62 0.0000 0.0000 10275.26 10249.75 18 May
گرم 330.08 0.0000 0.0000 330.36 329.54 18 May
کیلوگرم 330079.33 0.0000 0.0000 330356.95 329536.71 18 May
تولا 3849.99 0.0000 0.0000 3853.22 3843.66 18 May

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1860.75 0.0000 0.0000 1861.56 1860.03 18 May
گرم 59.82 0.0000 0.0000 59.85 59.80 18 May
کیلوگرم 59824.36 0.0000 0.0000 59850.58 59801.42 18 May
تولا 697.78 0.0000 0.0000 698.09 697.51 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.95 0.0000 0.0000 20.98 20.95 18 May
گرم 0.67 0.0000 0.0000 0.67 0.67 18 May
کیلوگرم 673.71 0.0000 0.0000 674.65 673.71 18 May
تولا 7.86 0.0000 0.0000 7.87 7.86 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1193.43 0.0000 0.0000 1193.87 1192.77 18 May
گرم 38.37 0.0000 0.0000 38.38 38.35 18 May
کیلوگرم 38369.60 0.0000 0.0000 38383.64 38348.53 18 May
تولا 447.54 0.0000 0.0000 447.70 447.29 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1904.49 0.0000 0.0000 1906.09 1901.36 18 May
گرم 61.23 0.0000 0.0000 61.28 61.13 18 May
کیلوگرم 61230.77 0.0000 0.0000 61282.27 61130.11 18 May
تولا 714.18 0.0000 0.0000 714.79 713.01 18 May

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7738.42 0.0000 0.0000 7741.81 7735.45 18 May
گرم 248.80 0.0000 0.0000 248.90 248.70 18 May
کیلوگرم 248795.71 0.0000 0.0000 248904.74 248700.30 18 May
تولا 2901.91 0.0000 0.0000 2903.18 2900.80 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 87.15 0.0000 0.0000 87.27 87.15 18 May
گرم 2.80 0.0000 0.0000 2.81 2.80 18 May
کیلوگرم 2801.80 0.0000 0.0000 2805.70 2801.80 18 May
تولا 32.68 0.0000 0.0000 32.73 32.68 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4963.19 0.0000 0.0000 4965.01 4960.47 18 May
گرم 159.57 0.0000 0.0000 159.63 159.48 18 May
کیلوگرم 159570.30 0.0000 0.0000 159628.71 159482.68 18 May
تولا 1861.20 0.0000 0.0000 1861.88 1860.18 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7920.34 0.0000 0.0000 7927.00 7907.32 18 May
گرم 254.64 0.0000 0.0000 254.86 254.23 18 May
کیلوگرم 254644.64 0.0000 0.0000 254858.82 254226.03 18 May
تولا 2970.13 0.0000 0.0000 2972.63 2965.25 18 May

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 389.22 0.0000 0.0000 389.39 389.07 18 May
گرم 12.51 0.0000 0.0000 12.52 12.51 18 May
کیلوگرم 12513.73 0.0000 0.0000 12519.22 12508.94 18 May
تولا 145.96 0.0000 0.0000 146.02 145.90 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.38 0.0000 0.0000 4.39 4.38 18 May
گرم 0.14 0.0000 0.0000 0.14 0.14 18 May
کیلوگرم 140.92 0.0000 0.0000 141.12 140.92 18 May
تولا 1.64 0.0000 0.0000 1.65 1.64 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 249.63 0.0000 0.0000 249.73 249.50 18 May
گرم 8.03 0.0000 0.0000 8.03 8.02 18 May
کیلوگرم 8025.94 0.0000 0.0000 8028.88 8021.54 18 May
تولا 93.61 0.0000 0.0000 93.65 93.56 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 398.37 0.0000 0.0000 398.71 397.72 18 May
گرم 12.81 0.0000 0.0000 12.82 12.79 18 May
کیلوگرم 12807.92 0.0000 0.0000 12818.69 12786.86 18 May
تولا 149.39 0.0000 0.0000 149.51 149.14 18 May

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5338.69 0.0000 0.0000 5341.03 5336.64 18 May
گرم 171.64 0.0000 0.0000 171.72 171.58 18 May
کیلوگرم 171642.75 0.0000 0.0000 171717.97 171576.93 18 May
تولا 2002.01 0.0000 0.0000 2002.89 2001.24 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.12 0.0000 0.0000 60.20 60.12 18 May
گرم 1.93 0.0000 0.0000 1.94 1.93 18 May
کیلوگرم 1932.95 0.0000 0.0000 1935.63 1932.95 18 May
تولا 22.55 0.0000 0.0000 22.58 22.55 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3424.08 0.0000 0.0000 3425.33 3422.20 18 May
گرم 110.09 0.0000 0.0000 110.13 110.03 18 May
کیلوگرم 110086.64 0.0000 0.0000 110126.94 110026.20 18 May
تولا 1284.03 0.0000 0.0000 1284.50 1283.33 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5464.20 0.0000 0.0000 5468.79 5455.21 18 May
گرم 175.68 0.0000 0.0000 175.83 175.39 18 May
کیلوگرم 175677.89 0.0000 0.0000 175825.65 175389.09 18 May
تولا 2049.08 0.0000 0.0000 2050.80 2045.71 18 May

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11239.74 0.0000 0.0000 11244.67 11235.43 18 May
گرم 361.37 0.0000 0.0000 361.52 361.23 18 May
کیلوگرم 361365.91 0.0000 0.0000 361524.28 361227.34 18 May
تولا 4214.91 0.0000 0.0000 4216.75 4213.29 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.58 0.0000 0.0000 126.75 126.58 18 May
گرم 4.07 0.0000 0.0000 4.08 4.07 18 May
کیلوگرم 4069.51 0.0000 0.0000 4075.16 4069.51 18 May
تولا 47.47 0.0000 0.0000 47.53 47.47 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7208.84 0.0000 0.0000 7211.48 7204.89 18 May
گرم 231.77 0.0000 0.0000 231.85 231.64 18 May
کیلوگرم 231769.54 0.0000 0.0000 231854.38 231642.28 18 May
تولا 2703.32 0.0000 0.0000 2704.31 2701.83 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11503.98 0.0000 0.0000 11513.66 11485.07 18 May
گرم 369.86 0.0000 0.0000 370.17 369.25 18 May
کیلوگرم 369861.25 0.0000 0.0000 370172.33 369253.23 18 May
تولا 4314.00 0.0000 0.0000 4317.62 4306.90 18 May

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 190393.69 0.0000 0.0000 190477.13 190320.68 18 May
گرم 6121.30 0.0000 0.0000 6123.98 6118.95 18 May
کیلوگرم 6121294.71 0.0000 0.0000 6123977.37 6118947.39 18 May
تولا 71397.69 0.0000 0.0000 71428.98 71370.31 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2144.11 0.0000 0.0000 2147.09 2144.11 18 May
گرم 68.93 0.0000 0.0000 69.03 68.93 18 May
کیلوگرم 68934.69 0.0000 0.0000 69030.49 68934.69 18 May
تولا 804.04 0.0000 0.0000 805.16 804.04 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 122112.95 0.0000 0.0000 122157.65 122045.90 18 May
گرم 3926.02 0.0000 0.0000 3927.46 3923.87 18 May
کیلوگرم 3926019.58 0.0000 0.0000 3927456.72 3923863.87 18 May
تولا 45792.39 0.0000 0.0000 45809.15 45767.25 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 194869.65 0.0000 0.0000 195033.55 194549.30 18 May
گرم 6265.20 0.0000 0.0000 6270.47 6254.91 18 May
کیلوگرم 6265200.06 0.0000 0.0000 6270469.56 6254900.57 18 May
تولا 73076.17 0.0000 0.0000 73137.64 72956.04 18 May

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4654.17 0.0000 0.0000 4656.21 4652.38 18 May
گرم 149.63 0.0000 0.0000 149.70 149.58 18 May
کیلوگرم 149634.84 0.0000 0.0000 149700.42 149577.46 18 May
تولا 1745.31 0.0000 0.0000 1746.08 1744.64 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52.41 0.0000 0.0000 52.49 52.41 18 May
گرم 1.69 0.0000 0.0000 1.69 1.69 18 May
کیلوگرم 1685.11 0.0000 0.0000 1687.45 1685.11 18 May
تولا 19.65 0.0000 0.0000 19.68 19.65 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2985.05 0.0000 0.0000 2986.14 2983.41 18 May
گرم 95.97 0.0000 0.0000 96.01 95.92 18 May
کیلوگرم 95971.42 0.0000 0.0000 96006.55 95918.72 18 May
تولا 1119.39 0.0000 0.0000 1119.80 1118.78 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4763.58 0.0000 0.0000 4767.59 4755.75 18 May
گرم 153.15 0.0000 0.0000 153.28 152.90 18 May
کیلوگرم 153152.61 0.0000 0.0000 153281.42 152900.83 18 May
تولا 1786.34 0.0000 0.0000 1787.85 1783.41 18 May

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82763.75 0.0000 0.0000 82800.02 82732.02 18 May
گرم 2660.92 0.0000 0.0000 2662.08 2659.90 18 May
کیلوگرم 2660914.49 0.0000 0.0000 2662080.63 2659894.11 18 May
تولا 31036.43 0.0000 0.0000 31050.03 31024.53 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 932.04 0.0000 0.0000 933.34 932.04 18 May
گرم 29.97 0.0000 0.0000 30.01 29.97 18 May
کیلوگرم 29965.77 0.0000 0.0000 30007.42 29965.77 18 May
تولا 349.52 0.0000 0.0000 350.00 349.52 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53082.25 0.0000 0.0000 53101.68 53053.11 18 May
گرم 1706.63 0.0000 0.0000 1707.26 1705.70 18 May
کیلوگرم 1706632.81 0.0000 0.0000 1707257.53 1705695.73 18 May
تولا 19905.86 0.0000 0.0000 19913.15 19894.93 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 84709.44 0.0000 0.0000 84780.69 84570.19 18 May
گرم 2723.47 0.0000 0.0000 2725.76 2718.99 18 May
کیلوگرم 2723469.85 0.0000 0.0000 2725760.49 2718992.69 18 May
تولا 31766.07 0.0000 0.0000 31792.78 31713.84 18 May

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4792.43 0.0000 0.0000 4794.53 4790.59 18 May
گرم 154.08 0.0000 0.0000 154.15 154.02 18 May
کیلوگرم 154079.97 0.0000 0.0000 154147.50 154020.89 18 May
تولا 1797.16 0.0000 0.0000 1797.95 1796.47 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.97 0.0000 0.0000 54.04 53.97 18 May
گرم 1.74 0.0000 0.0000 1.74 1.74 18 May
کیلوگرم 1735.16 0.0000 0.0000 1737.58 1735.16 18 May
تولا 20.24 0.0000 0.0000 20.27 20.24 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3073.72 0.0000 0.0000 3074.85 3072.03 18 May
گرم 98.82 0.0000 0.0000 98.86 98.77 18 May
کیلوگرم 98822.39 0.0000 0.0000 98858.57 98768.13 18 May
تولا 1152.65 0.0000 0.0000 1153.07 1152.01 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4905.09 0.0000 0.0000 4909.22 4897.03 18 May
گرم 157.70 0.0000 0.0000 157.83 157.44 18 May
کیلوگرم 157702.23 0.0000 0.0000 157834.87 157442.98 18 May
تولا 1839.41 0.0000 0.0000 1840.96 1836.39 18 May

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1760.44 0.0000 0.0000 1761.21 1759.76 18 May
گرم 56.60 0.0000 0.0000 56.62 56.58 18 May
کیلوگرم 56599.38 0.0000 0.0000 56624.19 56577.68 18 May
تولا 660.17 0.0000 0.0000 660.45 659.91 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.83 0.0000 0.0000 19.85 19.83 18 May
گرم 0.64 0.0000 0.0000 0.64 0.64 18 May
کیلوگرم 637.39 0.0000 0.0000 638.28 637.39 18 May
تولا 7.43 0.0000 0.0000 7.44 7.43 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1129.09 0.0000 0.0000 1129.51 1128.47 18 May
گرم 36.30 0.0000 0.0000 36.31 36.28 18 May
کیلوگرم 36301.19 0.0000 0.0000 36314.48 36281.26 18 May
تولا 423.41 0.0000 0.0000 423.57 423.18 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1801.82 0.0000 0.0000 1803.34 1798.86 18 May
گرم 57.93 0.0000 0.0000 57.98 57.83 18 May
کیلوگرم 57929.97 0.0000 0.0000 57978.70 57834.74 18 May
تولا 675.68 0.0000 0.0000 676.25 674.57 18 May

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8553.53 0.0000 0.0000 8557.28 8550.25 18 May
گرم 275.00 0.0000 0.0000 275.12 274.90 18 May
کیلوگرم 275002.25 0.0000 0.0000 275122.77 274896.79 18 May
تولا 3207.58 0.0000 0.0000 3208.98 3206.35 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96.33 0.0000 0.0000 96.46 96.33 18 May
گرم 3.10 0.0000 0.0000 3.10 3.10 18 May
کیلوگرم 3096.93 0.0000 0.0000 3101.23 3096.93 18 May
تولا 36.12 0.0000 0.0000 36.17 36.12 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5485.99 0.0000 0.0000 5487.99 5482.97 18 May
گرم 176.38 0.0000 0.0000 176.44 176.28 18 May
کیلوگرم 176378.41 0.0000 0.0000 176442.97 176281.56 18 May
تولا 2057.25 0.0000 0.0000 2058.00 2056.12 18 May
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8754.62 0.0000 0.0000 8761.98 8740.23 18 May
گرم 281.47 0.0000 0.0000 281.70 281.00 18 May
کیلوگرم 281467.27 0.0000 0.0000 281704.00 281004.56 18 May
تولا 3282.98 0.0000 0.0000 3285.75 3277.59 18 May
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.81 1.57 0.98 0.05 20.37 18.92 8.49 0.45